Oferujemy Państwu usługę Kierwnika Budowy na Państwa inwestycji. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniami do rozpoczęcia budowy zgodnie z zapisami prawa, nadzorem podczas wykonywania prac i przygotowaniem dokumentacji odbiorowej.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należą m.in.:

 • przejęcie od inwestora terenu budowy (na podstawie protokołu)
 • stosowne zabezpieczenie terenu budowy
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
 • zorganizowanie budowy
 • kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa
 • koordynacja realizacji zadań BHP
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
 • zgłaszanie inwestorowi do kontroli lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających
 • zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
 • uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
 • przekazanie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń

Prawa kierownika budowy:

 1. występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
 2. ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.